آزما سازه زنده رود را بهتر بشناسیم


۱۳۸۶-۱۳۹۶

۱۰ سال خدمات متنوع

ساخت رویا، ساخت زندگی


منشور اخلاقی شرکت


شرکت آزما سازه زنده رود به عنوان يکی از شرکت های خدمات آزمایشگاهی تأسيس گرديده، این شرکت موظف به رعايت اصول، موازين اخلاقي، فريضة تكريم ارباب‌رجوع و جلب رضايت آحاد مشتريان با تأسي از تعاليم آسماني مي‌باشد و تحقق اين امر را به عنوان ضرورتي‌اجتناب‌ناپذير در مسير اهداف عاليه و مقرر سازماني و دستيابي به توسعه فضای علمی کشور عزيزمان ايران به شمار آورده و بر اساس اصل مشاركت، تمامي كاركنان خود را در اين مهم، سهيم و مسئول مي‌داند. بر همين اساس، شرکت آزما سازه زنده رود خود را متعهد ‌دانسته كه اخلاق حرفه‌اي را با لحاظ نمودن اصول مندرج در اين منشور، به نحو احسن انجام دهد .


• خـــــود را فـــــــردي متـــــعـــهد به انجـــــام فـــراميــن الهــــــي دانســتـــــه، در ايــــن مسيــــر، كمتــــريــــن كوتــــاهي بـــه عمــــل نيــــــــاورم.


• با رعايت كامـــل موازين و معيـــــارهاي اخــــــــلاقي و قانوني ، مناسب، در رفــتار خود سيره، گفتار و منش بزرگان دين را مبناي عمل خود قرار دهم.


• خود را در مقابل تمــــامي اشخـــــاص حقيقي و حقوقي، كه در مقام مشتري و ارباب‌رجوع با شرکت به تعامل مي پردازند، مسئول و پاسخگو بـدانم.


• در انجــــــام امـــــور محــــوله با رعـــــايت منــــافع شرکت در جــــهت منــــافع ملــــي و مصـــــالح کشــــور عزيـــــزم ايـــــران كوشــــــا باشـــم.


• با ايمــــــان به عنايات لايزال خالـــــــق هستي، به ارائة خـــــدمات به مشتـــــريان پــــرداخته، جلب رضايت آنان را سرلوحة امور خود قرار دهــم.


• مشتريان را سرمايه هاي واقعي شرکت تلقي نمايم و منافع شرکت را در منافع مشتريان و اهداف شرکت را در اهداف توسعه کاری جستجو كنم.


• شعار و مبناي فعاليت من به عنوان اعضاء شرکت آزما سازه زنده رود ،در تمامي سطوح، كار، تلاش و پيگيري، براي دستيابي به ايراني سرافراز است.


• در مقام خدمت، بـــــا خُلق و خوي نيكــــو و گشــــــاده رويي برخورد كرده، در نهـــــايت ادب، تواضع و دقت، وظايف محـــــوله را به انجام برســــــانم .


• دريافت هرگونه انتقاد، نظر از سوي مشتريان را ارج نهاده، از آن به عنوان زمينه اي سازنده در مسير ارتقاي خود و سازمان متبوع، استقبال كنم.


• اتمام كار به معناي اقدام تلقي شده، شرح گزارش را صرفاً بعد از اتمام كار موجه خواهم دانست. نظــــــم و انـــضــــباط اداري را در محيـــــط كـــــاري بـــــا عمــــل خــــود بــــه اثـــــبات رســــانم.


• رعـــــــايـــــت آراســــتگي ظاهــــــــر و بــــــاطن را رمــــــز مــــــــــوفقيـــــت به حــــــساب آورم.


• از هرگونه اتلاف وقت خودداري كرده، آن را مصــــداق تضييع حقوق مشتريان به شمار خواهم آورد.


• در بيان و انعـكاس عملكرد خود، صـــــــادقانه رفتار نموده، از هــــرگونه اقـــدامي كه من را از نيــــل به هدف والاي خود منحرف سازد، پرهيــز كنم.


• هـــــمواره مصـــمــم باشــــم كه خدمات خـود را با كيـــــفيت مطلــــــوب و به شيــــوه اي مناسب و نــــــوين در اختيار مشتريان شـرکت قرار دهم.


• اعتقاد من آن است كه همواره راه بهتر و مناسب تري براي ارائة خدمات به مشتريان وجود دارد و بهبود مستمر روش هاي انجام كار، هدف روزمرة شرکت ميباشد.


• پژوهش، تحقيق، نوآوري و خلاقيت را زمينه ساز تحقق اهداف شرکت و ضرورتي اجتناب ناپذير براي كسب موفقيت محسوب مي كنم.


رعایت و اجرای کامل قوانین ، مقررات و ضوابط اداری و حفظ اطلاعات و اسرار سازمانی و التزام به اجرای صحیح و به موقع تعهدات کاری و احساس مسئولیت و تعلق نسبت به حرفه و شرکت.