خدمات قابل ارائه در واحد آزمایشگاه مصالح شامل:


دانه های سنگی:


۱- آزمایش دانه بندی( به روش خشک)


۲- آزمایش سایش


۳- آزمایش مقاومت فشاری سنگ مادر


۴- آزمایش مقاومت در برابر ضربه


۵- آزمایش مقاومت در برابر ضربه و سایش توئم (لوس آنجلس)


۶- آزمایش چگالی نسبی دانه ها


۷- آزمایش تعیین رطوبت ssD


۸- آزمایشهای مربوط به تعیین درصد مواد مضر موجود در سنگ دانه ها اعم از کربناتها، سولفات ها و....


۹- آزمایش هم ارز ماسه


آب مورد استفاده در بتن:


۱- تعیین PH


۲- تعیین COD


آجر :


۱- اندازه گذاری


۲- جذب آب


۳- یخ زدگی


۴- تغعرو تحدب


۵- نمک های محلول


۶- مقاومت فشاری


۷- مقاومت خمشی


تعیین میزان یونهای کلر در آب و یون های مضر دیگر