پژوهش های تحقیقاتی و مقالات انجام شده:


۱- بررسی تاثیر ضایعات کارخانه های سنگبری (گِل سنگ) بر روی پارامترهای نشست پذیری خاک منطقه رودشت اصفهان . امیر اله دادی – البرز حاجیان نیا ) فایل چکیده پیوست)


۲- بررسی مسئله نشست در اثر احداث ایستگاه متروی شهید لطیف فر شهر تهران(Q۷)در شرایط تحلیل استاتیکی با استفاده از نرم افزارFLAC ۳D و مقایسه با نتایج کارگاهی. سید جواد واعظی پیکانی- علیرضا حاجیان-رسول اجل لوئیان (فایل چکیده پیوست)