خدمات قابل ارائه در آزمایشگاه بتن شامل:


بتن تازه


۱- آزمایش تعیین روانی (اسلامپ)


۲- آزمایش تعیین میزان تراکم نسبی


۳- طرح اختلاط


۴- میزان آب مصرفی در بتن


۵- مقاومت فشاری بتن تازه


۶- مقاومت در برابر کشش حاصل از خمش


۷- آزمایش تعیین وزن مخصوص ظاهری بتن تازه و سخت شده


۸- آزمایش تعیین درصد هوای موجود در بتن


۹- و .....


آزمایش های غیر مخرب بتن


۱- آزمایش التراسونیک (ut)


۲- آزمایش چکش اشمیت


۳- آزمایش بارگزاری


آزمایش های مخرب


آزمایش مغزه برداری