خدمات قابل ارائه در واحد مدل‌سازی عددی سازه‌های ژئوتکنیکی شامل:


- طراحی و نظارت پایدارسازی گودهای عمیق شهری به روش‌های نیل، انکر و پد، انکر و شمع


- طراحی و نظارت پایدارسازی ترانشه‎های طبیعی و در معرض لغزش


- خدمات ابزاربندی و کنترل تغییرشکل‎های گود و ترانشه