خدمات قابل ارائه در واحد طراحی و نظارت اجرای ژئوتکنیکی شامل:


– تحلیل، طراحی و نظارت پی سازه‌های مختلف صنعتی در خاک‎های مسأله‌دار با استفاده از روش‌های مختلف نظیر ریزشمع (Micro Piles)، ژئوسنتتیک‌ها (Geosyntethics)، اختلاط عمیق (Deep Soil Mixing)، تراکم دینامیکی خاک (Dynamic Compaction)، پیش‌بارگذاری (Preloading)، ستون‎سنگی (Stone Columns) و اختلاط جایگزینی (Vibro replacement)


– تحلیل، طراحی و نظارت سازه‌های خاک مسلح تحت نیروهای استاتیکی و دینامیکی


– نظارت و تحکیم بستر زمین‌های خیلی نرم، باتلاقی، خور