پژوهش های تحقیقاتی و مقالات در حال انجام:


- بررسی تغییرات پارامترهای ژئوتکنیکی خاک منطقه رودشت جنوبی اصفهان تحت تاثیر باران اسیدی و قلیایی ( قنبری- رسول اجل لوئیان-امیر اله دادی)


- بررسی تغییرات پارامترهای زئوتکنیکی خاک ریزدانه منطقه شمال شرق اصفهان تحت تاثیر باران اسیدی و قلیایی (مومنی- رسول اجل لوئیان- امیر اله دادی)


- بررسی تاثیر ضایعات کارخانه های سنگبری بر خاک های مسئله دار منطقه رودشت اصفهان ( امیر ناطق پور- رسول اجل لوئیان – امیر اله دادی)