انجام پروژه های تحقیقاتی مورد نیاز صنایع، سازمانها و نهادها و همکاری در انجام پروژه ها تحقیقاتی و دانشجویی:

معمولا سازمانها و نهادها به منظور ساماندهی و بهبود فرآیند به تعیین عناوین پیشنهادی پژوهشی مورد نیاز خود جهت انجام می پردازند، همچنین آزمایشهای تحقیقاتی اعضا هیات علمی دانشگاه ها و پروژه های کارشناسی ارشد و دکترا که نیاز به انجام تحقیقات خود را در خارج از دانشگاه داشته باشند شرکت آزما سازه زنده رود آمادگی خود را جهت همکاری با این عزیزان و همچنین انجام پروژه های تحقیقاتی را دارا می باشد.