خدمات قابل ارائه در آزمایشگاه مکانیک خاک ومطالعات ژئوتکنیک شامل:


آزمایشگاه مکانیک خاک


۱- آزمایش های تعیین حدود اتربرگ ( حد خمیری- حد روانی-حد انقباض- شاخص خمیری)


۲- آزمایش دانه بندی


۳- آزمایش هیدرومتری


۴- آزمایش برش مستقیم


۵- آزمایش مقاومت فشاری تک محوری خاک


۶- آزمایش تحکیم تک بعدی


۷- آزمایش مقاومت سه محوری در شرایط تحکیم نشده زهکشی نشده (UU)


۸- آزمایش مقاومت سه محوری در شرایط تحکیم شده زهکشی نشده (CU)


۹- آزمایش مقاومت سه محوری در شرایط تحکیم یافته زهکشی شده (CD)


۱۰- آزمایش تعیین چگالی دانه های خاک (GS)


۱۱- آزمایش میزان واگرایی خاک های چسبنده


۱۲- آزمایش تراکم معمولی و اصلاح شده


۱۳- آزمایش تعیین نسبت باربری کالیفرنیا (CBR)


مطالعات ژئوتکنیک

- مطالعات میدانی شامل حفاری، نمونه‌ برداری آزمایش‌ های صحرایی، آزمایش‌ های آزمایشگاهی و تحلیل های مورد نیاز


- مطالعات صحرایی شامل حفر گمانه‌های شناسایی، انجام آزمایش‌های برجا مانند SPT، CPT، Vane، پرسیومتر، برش مستقیم در محل (جهت تعیین میزان چسبندگی خاک ‌های درشت ‌دانه و سیمانته)، بارگذاری صفحه، اندازه‌گیری نفوذپذیری (لوژان و لوفران)، تعیین مقاومت الکتریکی، آزمایش‎های ژئوفیزیک تعیین سرعت موج برشی (Downhole – Crosshole)


- شناسایی منابع قرضه