فرم استخدام کارشناس فنی

 • مشخصات فردی

 • مثال: 03112345678
 • مثال: 09131234567
 • انواع فایل های مجاز : jpg, gif, png, pdf.
  لطفا عکس ۳*۴ با زمینه سفید ارسال نمایید
 • تحصیلات

 • مثال: دیپلم/لیسانس/فوق لیسانس/دکترا
 • مثال: اصفهان - دانشگاه صنعتی اصفهان
 • مثال: 1395
 • مهارت ها

  شامل: خواندن/نوشتن/گوش دادن/صحبت کردن
  شامل: خواندن/نوشتن/گوش دادن/صحبت کردن
 • لطفا شرح کوتاهی از زمان، محل و نحوه همکاری های قبلی خود را ذکر نمایید.
 • لطفا به صورت کامل وارد نمایید.
 • نوع همکاری با آزما سازه زنده رود

 • انواع فایل های مجاز : jpg, gif, png, pdf, doc.
  در صورت تمایل رزومه خود را بارگزاری نمایید
 • مثال: 10.000.000 ریال